วันประกาศผล: (N/A)

รอบการประเมิน: (N/A)

เกณฑ์การตัดสินหลัก:

– แต่ละแบรนด์ เลือกพนักงานดีเด่น ฝ่ายบริการ และ ฝ่ายครัว ฝ่ายละ 1 คน เพื่อเสนอชิงรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน

– พนักงานที่ถูกนำเสนอ ต้องไม่มีประวัติขาด ลา มาสาย ไม่ได้รับใบเตือน ในรอบเดือนนั้นๆ 

– พนักงานที่ถูกนำเสนอต้องมีอายุงานอย่างน้อย 119 วันขึ้นไป

– พนักงานเดิมไม่สามารถรับรางวัลได้เกิน 1 ครั้งใน 3 เดือน (หมายความว่า ถ้าได้เดือน 1 จะไม่ได้ ตอนเดือน 2 และ 3 อีก แต่มีสิทธิ์ได้ตอนเดือน 4)

– ถ้าหากพนักงานทำงานดีมากได้รางวัลติดต่อกันบ่อย จะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ประจำปีจากผู้บริหาร

รางวัล

– เงินรางวัลรวม 8,000 บาท (ฝ่ายบริการ 4,000 บาท , ฝ่ายครัว 4,000 บาท)

– เหรียญรางวัลพนักงานดีเด่น

เวลาในการตัดรอบรายชื่อ

– วันที่ 21 ถึง วันที่ 20 เดือนถัดไป (ตามรอบเเงินเดือน) ต้องส่งรายชื่อพนักงานภายในวันที่ 22

วันประกาศผล: (N/A)

รอบการประเมิน: (N/A)

เกณฑ์การตัดสินหลัก: (N/A)